موضوعات = حقوق کیفری
تعدد جرم در قلمرو آیین دادرسی کیفری

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 15-31

عباس شیخ الاسلامی؛ محمد مسعود ملازمیان


جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری

دوره 11، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 100-120

میثم مهدوی شنقی


بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) : بخش دوم

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 75-98

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


شهر ترمیمی

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 11-12

عباس شیخ الاسلامی


راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 15-36

سیدحسین حسینی؛ طاهره قوانلو


کودک همسری

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 11-16

سیدمحسن حسینی پویا


تحلیل کارکرد دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 37-48

عارف خلیلی پاجی


تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی

دوره 7، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 17-34

محمد فرجیها؛ عباس شیخ الاسلامی؛ ازاده ساطعی


بررسی قابلیت مطالبه دیه عضو پیوندی از حیوان به انسان

دوره 7، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 115-131

سپیده الوانی جامی؛ سعید خوافی