موضوعات = حقوق خصوصی
ظهور ربات‌های وکیل

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 55-60

ستیا برجسته؛ یاسمین محرومی


تاملی در باب مطالبه مهریه توسط ورثه

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 269-277

حمید صباح مشهدی


تأملی بر قرارداد اجاره پس از فوت مستأجر

دوره 11، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 45-73

مسلم تشدیدی


شمول تخلف از شرط دوازدهم سند ازدواج

دوره 11، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 201-204

مرضیه محبی


اجاره به شرط تملیک دانش فنی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 54-71

مهسا رباطی


ایجاد حق فسخ، ضمانت اجرای شرط تخلف از پرداخت ثمن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 255-274

علی فتوحی‌راد


مندرجات حکم ورشکستگی با بررسی دادنامه شماره 9909975183300774 شعبه سوم حقوقی سبزوار

دوره 10، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 275-292

عباس برزوئی؛ علیرضا پوراسماعیلی


بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 31-50

حسن حسینی مقدم؛ احسان نعمتی؛ سیده آتنا مفیدیان


مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 179-200

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


نقد رأی: ذینفع بیمه‌ای در بیع باطل

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 235-240

محمد عابدی


بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 49-62

رویا سادات براتی


حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 63-88

علی فتوحی‌راد


رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه‌ی بین طرفین دعوا

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 89-98

محمد عابدی


استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 49-68

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور