کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
موانع مسئولیت مدنی والدین در برابر فرزندان

دوره 5، شماره 14، مهر 1394، صفحه 91-105

محمد عابدی؛ سید محمد مهدی قبولی درخشان؛ امیر سعیدی


قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 14-29

عبدالمجید مرتضوی؛ حسن ابراهیمی