دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 1-132 
7. تعارض شهادت با معاینه محل

صفحه 101-114

حمید هروی؛ یوسف کارگذاری