دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، پاییز 1394 
6. موانع مسئولیت مدنی والدین در برابر فرزندان

صفحه 91-105

محمد عابدی؛ سید محمد مهدی قبولی درخشان؛ امیر سعیدی


11. رفع تعارض مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

صفحه 177-190

سید روح الله موسوی پور؛ سید احمد حسینی