دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1390 
11. پذیرش قانون خارجی در نظام حقوقی ملی( فرانسه)

صفحه 120-134

هنری باتیفول و پل لگارد؛ دکتر وکیل روح... آخوندی