دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1390 
1. سخن سردبیر

صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا