دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 1-279 
2. سخن سردبیر

صفحه 13-15

فرهاد شاهیده