دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 1-256 
4. بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

صفحه 31-50

حسن حسینی مقدم؛ احسان نعمتی؛ سیده آتنا مفیدیان