موضوعات = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 13
1. راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 15-36

سیدحسین حسینی؛ طاهره قوانلو


2. شهر ترمیمی

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 11-12

عباس شیخ الاسلامی


6. حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 149-166

نسیم خداخواه


7. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم سرقت و تعیین کیفرِ آن

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 211-226

فرهاد شاهیده


8. کودک همسری

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 11-16

سیدمحسن حسینی پویا


10. تحلیل کارکرد دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 37-48

عارف خلیلی پاجی


12. بررسی قابلیت مطالبه دیه عضو پیوندی از حیوان به انسان

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 115-131

سپیده الوانی جامی؛ سعید خوافی


13. تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 17-34

محمد فرجیها؛ عباس شیخ الاسلامی؛ ازاده ساطعی