نویسنده = سیدمحسن حسینی پویا
تعداد مقالات: 11
1. کودک همسری

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 11-16

سیدمحسن حسینی پویا


4. سخن سردبیر: وظیفه حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان

دوره 5، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 9-13

سید محسن حسینی پویا


5. سخن سردبیر: پدری برای حقوق

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 9-10

سیدمحسن حسینی پویا


6. سخن سردبیر: دادرسی؛ هزینه یا درآد؟

دوره 3، شماره 10، پاییز 1392، صفحه 9-12

سید محسن حسینی پویا


7. سخن سردبیر:پیشگیری با نگاهی به دادخواهی های حقوقی

دوره 3، شماره 8، بهار 1392، صفحه 9-12

سید محسن حسینی پویا


8. سخن سردبیر: ارتباط اخلاق حسنه با نظم عمومی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 11-12

سید محسن حسینی پویا


9. سخن سردبیر: استقلال وکالت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا


10. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا


11. بایسته های تفسیر مقررات مرتبط با هزینه دادرسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 80-94

سید محسن حسینی پویا