نویسنده = حسن رضایی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت حقوقی قراردادهای قابل ابطال

دوره 2، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 113-122

حسن رضایی