نویسنده = دکتر وکیل روح... آخوندی
تعداد مقالات: 1
1. پذیرش قانون خارجی در نظام حقوقی ملی( فرانسه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 120-134

هنری باتیفول و پل لگارد؛ دکتر وکیل روح... آخوندی